MK Sealed Heavy Duty Gel 12V Battery, M24 SLD G FT