MK Sealed Heavy Duty Gel 12V Battery, M40-12 SLD G